Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XVII edycji konkursu za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe przyznane!

W dniu 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 807/16 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do Konkursu uczelnie zgłosiły 60 prac, w tym nagrodzone zostały: 1 rozprawa habilitacyjna, 2 rozprawy doktorskie, 2 prace magisterskie oraz 2 prace dyplomowe.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Anna Janiszewska

Uniwersytet Łódzki

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce - ujęcie geograficzne

rozprawa habilitacyjna

16 000,00 zł

2

Paulina Klimkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

3

Dorota Salska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

"Kształty ochronne" Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi

rozprawa doktorska

8 000,00 zł

4

Anna Palczewska

Uniwersytet Łódzki

Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji

praca magisterska

4 000,00 zł

5

Mariola Alwingier

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zarządzanie jakością jako strategia budowania pozycji rynkowej podmiotu leczniczego na przykładzie wybranego niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

praca magisterska

4 000,00 zł

6

Łukasz Górski

Uniwersytet Łódzki

Wpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

7

Sonia Jach

Politechnika Łódzka

Projektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi

praca dyplomowa

2 000,00 zł

 

Najwięcej prac, bo aż 32 wpłynęło z Uniwersytetu Łódzkiego, następnie 12 z Politechniki Łódzkiej, 6 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 2 z Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i po jednej z: Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły obszaru nauk humanistycznych i społecznych (19), a następnie obszaru nauk: przyrodniczych i ścisłych (16), technicznych (12), o zdrowiu i medycznych (7) oraz sztuki (6).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 4 rozpraw habilitacyjnych, 13 rozpraw doktorskich, 25 prac magisterskich i 16 prac dyplomowych.
Prace nagrodzone w ramach XVII edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z opisami nagrodzonych prac, przygotowanymi przez tegorocznych laureatów Konkursu. Oryginały prac zostały przekazane do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Gdańska 100/102, gdzie osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z nagrodzonymi pracami.
Zachęcamy również do kontaktu z autorami nagrodzonych prac i wykorzystania potencjału naukowego oraz innowacyjnego laureatów XVII edycji Konkursu.

Zamieszczone poniżej materiały objęte są prawem autorskim.

Pobierz opis nagrodzonej pracy:
Anna Janiszewska - Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne
Paulina Klimkiewicz Zastosowanie metod kinezyterapii klasycznej, neurorozwojowej Bobath i proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania w neurorehabilitacji pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu
Dorota Salska - Kształty Ochronne. Kolekcja bielizny formująca nowe kształty sylwetki dla kobiet po mastektomii piersi
Sonia JachProjektowanie poziomu gry komputerowej jako narzędzie prezentacji i interpretacji dziedzictwa Łodzi
Łukasz GórskiWpływ organizacji Wystawy Światowej na gospodarkę lokalną: studium przypadku potencjalnej organizacji EXPO 2022/2023 w Łodzi
Anna Palczewska Wpływ drogi S-8 w regionie Łódzkim na przyciąganie inwestycji

 

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com