Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego w XX edycji konkursu za najlepsze rozprawy i prace przyznane!

W dniu 8 października 2019 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1353/19 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.
Do tegorocznej edycji Konkursu zostało zgłoszonych 58 prac, z których nagrodzone zostały: 1 praca habilitacyjna/cykl publikacji, 4 rozprawy doktorskie oraz 5 prac dyplomowych.

Lp.

Imię i nazwisko laureata

Podmiot zgłaszający

Tytuł pracy

Rodzaj pracy

Wysokość nagrody

1

Dominika Drzewiecka

Uniwersytet Łódzki

Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteusi zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego

praca habilitacyjna/ cykl publikacji

11 000,00 zł

2

Joanna Matuszewska

Politechnika Łódzka

Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

3

Wojciech Pardała

Politechnika Łódzka

Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

4

Paulina Gorzelak-Pabiś

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

5

Katarzyna Szwabe

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych

rozprawa doktorska

6 000,00 zł

6

Justyna Groblińska

Uniwersytet Łódzki

Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

7

Roksana Bykowska

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska

praca dyplomowa - licencjacka

3 000,00 zł

8

Monika Motylska

Politechnika Łódzka

Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

9

Michał Wilk

Uniwersytet Łódzki

Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

10

Dominik Domińczak

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego

praca dyplomowa - magisterska

3 000,00 zł

 

Najwięcej prac wpłynęło z Politechniki Łódzkiej – 20 prac, następnie 18 z Uniwersytetu Łódzkiego, 8 z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, 4 z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 3 z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, 3 z Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi i po jednej pracy z: Akademii Muzycznej w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
Obszary tematyczne zgłaszanych prac w większości dotyczyły dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (16), nauk społecznych (12), nauk medycznych i nauk o zdrowiu (11), sztuki (11) a następnie dziedziny nauk humanistycznych (6) oraz nauk ścisłych i przyrodniczych (2).
Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana Dariusza Roguta – Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego dokonała oceny prac spośród: 3 prac habilitacyjnych/cykli publikacji, 18 rozpraw doktorskich i 37 prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i licencjackich).
Prace nagrodzone w ramach XX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Opisy nagrodzonych prac:

Nagroda w kategorii prac habilitacyjnych oraz cykli powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego:

dr hab. Dominika Drzewiecka – Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego za cykl publikacji:
„Środowiska występowania bakterii z rodzaju Proteus i zróżnicowanie serologiczne tych pałeczek wśród chorych z regionu łódzkiego”
Pracę stanowi monotematyczny cykl 6 publikacji dotyczących warunkowo chorobotwórczych bakterii z rodzaju Proteus, które odpowiedzialne są zwłaszcza za schorzenia układu moczowego, w tym tworzenie kamieni moczowych. Przedmiotem badań były szczepy izolowane od chorych w łódzkich laboratoriach klinicznych. Wyniki badań wskazały na znaczne zróżnicowanie tych drobnoustrojów wśród chorych, w wyniku wykonanych badań wykryto i opisano aż pięć nowych typów szczepów bakterii. Rezultaty badań mogą być w przyszłości wykorzystane do tworzenia szczepionek odpornościowych, chroniących przed infekcjami tymi patogenami. Należy podkreślić prekursorski charakter prezentowanych badań, gdyż tego typu badania pałeczek z rodzaju Proteus nie były dotąd prowadzone ani w regionie łódzkim, ani w Polsce.

Nagrody w kategorii rozpraw doktorskich:

1.      dr inż. arch. Joanna Matuszewska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą - twórczość Stefana Krygiera
Praca jest analizą działalności malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, architektoniczno-urbanistycznej oraz dydaktycznej łódzkiego, powojennego artysty i architekta Stefana Krygiera (1923-1997). Nagrodzona monografia jest bezpośrednio związana z Łodzią, Stefan Krygier urodził się w Łodzi i był twórczo związany z tym miastem. Rozprawa promuje osiągnięcia łódzkich twórców oraz łódzkiej sztuki awangardowej i architektury okresu powojennego, będąc użyteczną dla kulturalnego rozwoju regionu.

2.      dr inż. arch. Wojciech Pardała – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę:
„Drewniana architektura letniskowa okolic Łodzi w okresie międzywojennym”
Celem pracy było zbadanie oryginalnej, podłódzkiej, drewnianej architektury letniskowej, powstałej na dużą skalę w okresie międzywojennym, wyróżniającej się na tle innych letnisk polskich. Poza podłódzką Kolumną nie jest znany żaden inny tak spójny, zespół zachowanych dużych drewnianych modernistycznych budynków letniskowych ani w Polsce, ani w Europie. Nagrodzona praca może stanowić podstawę do opracowania założeń ochrony oraz rewitalizacji tych unikatowych obiektów, o co zabiegają społeczności lokalne i samorządy.

3.      dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś – Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Ocena funkcji immunologicznych i barierowych ludzkich komórek śródbłonka naczyniowego i mięśniówki gładkiej w patogenezie miażdżycy”
W województwie łódzkim choroby układu krążenia stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. Powstawanie blaszki miażdżycowej jest elementem sprawczym w ponad 98% przypadków choroby wieńcowej. Opisane w nagrodzonej pracy wyniki badań rzucają nowe światło na patomechanizm miażdżycy. Wprowadzenie nowych markerów diagnostycznych pozwoli na zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia choroby wieńcowej w województwie łódzkim oraz wczesną identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia.

4.      dr n. med. Katarzyna Szwabe – Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za pracę:
„Zanieczyszczenia terenów rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych”
W nagrodzonej pracy podjęto próbę oceny zanieczyszczenia terenów miejskich i rekreacyjnych Łodzi formami rozwojowymi pasożytów jelitowych. Badaniami objęto place zabaw, piaskownice, tereny wokół boisk zlokalizowane na łódzkich osiedlach, obiektach rekreacyjnych i w publicznych parkach. Praca potwierdza konieczność ograniczenia populacji zwierząt bezdomnych, właściwego zabezpieczania terenów rekreacyjnych oraz edukacji społeczeństwa w zakresie prewencji chorób odzwierzęcych. Wyniki przeprowadzonych badań mogą przyczynić się do podwyższenia standardów zdrowia publicznego w Łodzi i województwie łódzkim.

Nagrody w kategorii prac dyplomowych:

1.      mgr Justyna Groblińska – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Nieoficjalne nazewnictwo miejskie Łodzi"
Praca powstała w celu zbadania najnowszych nieoficjalnych urbanonimów Łodzi, tj. nazw miejskich Łodzi, funkcjonujących w potocznym języku trzech pokoleń łodzian. Praca jest wartościowym i unikatowym opracowaniem, które dokumentuje współczesne realia miasta i regionu. Autorka napisała pracę dzięki łodzianom i mieszkańcom całego województwa na co dzień żyjącym i pracującym w Łodzi. Nieoficjalne nazwy miejskie przechowują historię, są świadkami współczesnych zdarzeń, a także zwiastują nadchodzące zmiany, a taką wiedzę należy dokumentować i udostępniać społeczeństwu.

2.      Roksana Bykowska – Katedra Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za pracę licencjacką:
„Przestrzeń bogata w informacje - projekt wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska"
Tematem nagrodzonej pracy jest aranżacja wnętrza hali głównej dworca Łódź Kaliska, ze szczególnym uwzględnieniem informacji wizualnej. Projekt zawiera modyfikację przestrzeni w oparciu o istniejące już fundamenty i struktury budowlane. Aranżacja wnętrza hali dworca bazuje na odniesieniach do tożsamości miasta i nadaje mu cechy pozwalające na utożsamienie wnętrz z charakterem miasta. Praca porusza kwestię rewitalizacji w kontekście budynku dworca jako wizytówki Łodzi i może posłużyć jako wstęp do przebudowy dworca Łódź Kaliska.

3.      mgr inż. Monika Motylska – Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej za pracę magisterską:
„Studium historyczno-urbanistyczne Sulejowa”
Praca, na przykładzie Sulejowa, zwraca uwagę na poważny problem, jakim jest niedostateczna i niewłaściwa ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego. Nagrodzona praca prezentuje swego rodzaju receptę na dobrą przestrzeń, która może uchronić miasto przed całkowitą destrukcją przestrzenną oraz znacznie poprawić jakość życia mieszkańców. Studium stanowi cenne źródło informacji i wskazówek dla władz samorządowych i może być wykorzystana jako jedno z narzędzi do świadomego sprawowania polityki przestrzennej w mieście.

4.      mgr Michał Wilk – Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego za pracę magisterską:
„Społeczno-ekonomiczne aspekty depopulacji miasta Łodzi”
Łódź jest od wielu lat jednym z najbardziej wyludniających się miast w Polsce, postępująca depopulacja stanowi dla miasta poważne wyzwanie i zagrożenie. Celem pracy jest zbadanie przyczyn oraz następstw, głównie w aspektach społeczno-ekonomicznych, procesu depopulacji miasta Łodzi. Praca może stać się przyczynkiem do rozwoju dalszych badań, jak również stanowić przykład zainteresowania problemem depopulacji wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

5.      mgr sztuki Dominik Domińczak – Katedra Instrumentów Dętych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi za pracę magisterską:
„Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego”
Nagrodzona praca jest pierwszą w historii próbą skompletowania i usystematyzowania wiedzy na temat występowania klarnetu w polskiej muzyce ludowej na przykładzie folkloru łowickiego. W pracy autor opiera się w dużej mierze na badaniach własnych, praca przybliża postaci zasłużone dla ludowej kultury muzycznej Ziemi Łowickiej. Praca ma duże znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji muzycznej regionu łowickiego, będącego częścią naszej kultury narodowej.

back to top


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com