Stypendia artystyczne

Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca br. zostały przyznane stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:
1. Uchwała Nr 335/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 r.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2018 - przyznane!
W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę Nr 179 /18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r. W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego  2017 - przyznane!
Uchwałą Nr 205/17 z dnia 21.02. 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017. 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - przyznane!

Uchwałą Nr 124/16 z dnia 08.02. 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2016.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015 - przyznane!

Uchwałą Nr 525/15 z dnia 15. 05. 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2015. 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2015

Zgodnie z  uchwałą nr 102/15 Zarząd Województwa Łódzkiego z dnia 03 lutego br., w dniu 9 lutego 2015 roku rozpoczyna się naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku. Będzie on trwał 30 dni i zakończy się w dniu 10 marca 2015 r.


Stypendia artystyczne 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!
 
Uchwałą Nr 372/14 z dnia 01. 04. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2014.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2014

Składanie wniosków
W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 1693/13 w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku. Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 17 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku. Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2013

W 2013 roku odbędzie się 8 edycja konkursu na uzyskanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego. Od 2008 roku, kiedy po raz pierwszy zostały ufundowane stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego, do 2012 roku, stypendium uzyskało 147 osób, w tym 6 miało okazję zrealizować autorski projekt artystyczny.
Konkurs na stypendia artystyczne 2013 r zostanie przeprowadzony w oparciu o Uchwałę Nr XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.
W budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego w 2013 r. na stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego została zaplanowana kwota 150 000 zł.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane będą w dwóch kategoriach:
1) kategoria „uczeń”, celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:
- podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nad którymi nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej – Okręg Łódzki,
- studentom wyższych uczelni artystycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów
    którzy są zameldowani na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:
- 4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.

Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:
- dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,
- dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej.

2) kategoria „młody twórca”, celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie realizacji projektu artystycznego. O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
- osoba pełnoletnia, posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej,
- będąca uczniem lub studentem (w rozumieniu art.2. ust.1. pkt.18k, w związku z pkt. 5, ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. DZ.U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.),
- zameldowana na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
- w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia.

Składanie wniosków
W dniu 3 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 4/13 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2013 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 8 stycznia do 6 lutego 2013 roku.

Powrót na górę


Znajdź nas na mapie

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Kultury i Edukacji
90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8
Tel. (042) 291-98-37
E-mail: intelektualne.lodzkie@gmail.com